Go to main content Go to Menu

HOME > 中心介绍 > 公告事项 > SGC公告

SGC公告

facebook twitter kakaostory 打印
外国人结核及新冠肺炎免费检查通知
公告板提供文章,标题和附件的内容.
Subject 外国人结核及新冠肺炎免费检查通知
Attachment
外国人结核及新冠肺炎免费检查通知

 ◯ 对象 : 希望检查的所有外国人(包含健康保险未加入者)
          ※ 可以匿名检查(但, 没有联系电话时,不能检查)
[平日]
 ◯ 期间 : 2020. 6.15.(周一) ~ 8.14.(周五)  10:00 ~ 16:00
 ◯ 地点 : 大韩结核协会首尔支部福十字医院(冠岳区新林洞1533)
         
[周日]
 ◯ 日期 : <第1批> 2020.7.19.(周日) 10:00 ~ 16:00
           <第2批> 2020.8.2.(周日) 10:00 ~ 16:00
 ◯ 地点 : 西南圈国际中心(永登浦区道新路40)