HOME > COMMUNITY > News & Notice

News & Notice

facebook twitter kakaostory 프린트아이콘
[유용정보] 외국인 주민 결핵예방교육
Educational and event bulletin board provides the contents of the article, title, and attached file information.
Subject [유용정보] 외국인 주민 결핵예방교육
Attachment
○ 일 시 : 2019년 7월 15일 (월) 오후 2시~3시
○ 장 소 : 금천글로벌빌리지센터 다목적공간
○ 내 용 : 결핵의 올바른 이해, 결핵예방법 안내
○ 대 상 : 외국인 주민, 결혼이민자 30명
○ 접 수 : 센터 방문 혹은 전화 접수
○ 신청 및 문의 : 02) 2627-2884
중국어 : 02-2627-2888 / 베트남어 : 02-2627-2887

○ 日期 : 2019年 7月 15日 (星期一) 下午 2点~3点
○ 场所 : 衿川世界村中心 多目的空间
○ 内容 : 对结核的正确理解, 结核预防方法介绍
○ 对象 :外国人居民, 结婚移民者 30名
○ 报名 : 来访或打电话报名
○ 申请及咨询 : 02) 2627-2884
中国语 : 02-2627-2888 / 越南语 : 02-2627-2887

○ Ngày giờ : Ngày 15 tháng 7 năm 2019 (thứ 2) buổi chiều 2 giờ~3giờ
○ Địa điểm : Trung tâm làng toàn cầu huyện Geumcheon –Phòng đa mục đích
○ Nội dung : Hiểu đúng bệnh Lao, Hướng dẫn cách đề phòng bệnh Lao
○ Đối tượng : Cư dân người nước ngoài, Phụ nữ kết hôn di cư 30 người
○ Đăng ký : Đến đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại
○ Đăng ký và tư vấn : 02) 2627-2884
Tiếng Trung Quốc : 02-2627-2888 /Tiếng Việt Nam: 02-2627-2887