HOME > COMMUNITY > News & Notice

News & Notice

facebook twitter kakaostory 프린트아이콘
[금천 GVC] 7월 문화체험 프로그램 안내 (七月文化体验活动指南)
Educational and event bulletin board provides the contents of the article, title, and attached file information.
Subject [금천 GVC] 7월 문화체험 프로그램 안내 (七月文化体验活动指南)
Attachment
[금천글로벌] 7월 문화체험 프로그램 안내 (七月文化体验活动指南)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA THÁNG 7

[어린이를 위한 금융경제교육 참여 아동 모집 안내]


어린이를 위한 금융 경제 교육 (초등 고학년 대상 중급 교육과정 / 3학년 이상 )

儿童金融经济教育(针对小学高年级的中级教育课程 / 三年级以上)

LỚP GIẢNG KINH TẾ TÀI CHÍNH DÀNH CHO TRẺ EM (khóa giảng trung cấp cho học sinh tiểu học từ lớp 3 trở lên)


○ 일시 : 2018년 7월 27일 (금) 오후 3시 ~ 5시

○ 장소 : 금천글로벌빌리지센터 다목적 공간

○ 대상 : 외국인 주민·결혼이민자 자녀 (초등학교 3학년 이상)

○ 접수 : 센터 전화 접수 (아동 성명, 나이, 부모님 국적, 연락처)

○ 문의 : 02-2627-2884 / 중국어 상담 02-2627-2888 / 베트남어 상담 02-2627-2887○ 日期 : 2018年 7月 27日 (星期五) 下午 3点 ~ 5 点

○ 地点 : 衿川世界村中心 多目的空间

○ 对象 : 外国人居民 · 结婚移民者子女(小学三年级以上)

○ 报名 : 打中心电话报名即可(儿童姓名,年龄,父母的国籍,联系电话)

○ 咨询 : 02-2627-2884 / 中国语咨询 02-2627-2888 / 越南语咨询 02-2627-2887○ Ngày giờ : ngày 27 tháng 7 năm 2018 (thứ 6) buổi chiều 3giờ ~ 5giờ

○ Địa điểm : phòng học đa mục đích tại Trung tâm làng toàn cầu Geumcheon

○ Đối tượng : con của phụ nữ di cư kết hôn và con của người nước ngoài (học sinh tiểu học từ lớp 3 trở lên)

○ Tiếp nhận : tiếp nhận thông qua điện thoại đến trung tâm (họ tên trẻ em, tuổi, quốc tịch cha mẹ, số điện thoại)

○ Liên hệ tư vấn : 02-2627-2884 / tư vấn tiếng Trung Quốc 02-2627-2888 / tư vấn tiếng Việt Nam 02-2627-2887